อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอห้วยยอดอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยยอดในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด มีพื้นที่ประมาณ 762.63 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลาดจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือซึ่งติดต่อกับอำเภอป่าพะยอม จังหวัดตรัง และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภูเขา เป็นภูเขาจากเทือกเขาบรรทัด ส่วนใหญ่อยู่ในตำบลในเตา ตำบลท่างิ้ว ตำบลเขาปูน และตำบลปากแจ่ม
แม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ของอำเภอห้วยยอด หลายตำบล ผ่านอำเภอเมืองตรังและอำเภอกันตังออกทะเลด้านมหาสมุทรอินเดีย ราษฎรสามารถใช้ในเกษตรกรรม และในฤดูฝนเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำหลากผ่านแม่น้ำตรังทำให้เกิดอุทกภัยในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอห้วยยอดเกือบทุกปี

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ พื้นที่อำเภอห้วยยอดได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออก ฝนจะเริ่มตกประมาณเดือนพฤษภาคม และจะมีฝนตกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม เป็นการเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนไปจนถึงเดือนมิถุนายน

ประชากรและอาชีพ
อำเภอห้วยยอด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 90,931 คน ชาย จำนวน 45,487 คน หญิงจำนวน 45,444 คน ความหนาแน่นของประชากร 121.69 คน/ตารางกิโลเมตร (สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 2548)
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การทำสวนยางพารา ทำสวนปาล์ม ทำนา และ ทำอาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ ทำสวนผลไม้

การปกครอง
พื้นที่การปกครองของอำเภอห้วยยอด แบ่งออกเป็น 16 ตำบล 133 หมู่บ้าน 16 อบต. 3 เทศบาล ได้แก่
1. ตำบลเขากอบ แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลนาวง แบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลวังคีรี แบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางกุ้ง แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางดี แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองช้างแล่น แบ่งเป็น 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลห้วยนาง แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลในเตา แบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน
9. ตำบลท่างิ้ว แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน
10. ตำบลเขาปูน แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน
11. ตำบลเขาขาว แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลห้วยยอด แบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน
13. ตำบลปากแจ่ม แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน
14. ตำบลรำภูรา แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน
15. ตำบลปากคม แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน
16. ตำบลทุ่งต่อ แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบล มีจำนวน 3 แห่ง
1. เทศบาลตำบลห้วยยอด
2. เทศบาลตำบลลำภูรา
3. เทศบาลตำบลนาวง

อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันทำการประมงพื้นบ้าน  ประมงน้ำลึก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก ผลไม้ และรับจ้าง อาชีพประมง Fisherman

การคมนาคม
การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมติดต่อทั้งภายนอกและภายในอำเภอได้สะดวก การติดต่อภายนอก มีทางรถไฟสาย กรุงเทพ ฯ – ตรัง ผ่านในท้องที่ตำบลลำภูรา ตำบลปากคม ตำบลห้วยยอด ตำบลหนองช้างแล่น มีทางรถยนต์เป็นถนนลาดยาง ๒ สาย คือถนนเพชรเกษม และถนนประชาธิปัตย์ ส่วนการติดต่อภายในอำเภอ ก็มีลาดยางแล้วหลายสายที่สะดวกแก่การคมนาคม